Kreszváltozások

Motorosoknak

Segédmotoros kerékpárral és motorkerékpárral közlekedőket érintő kresz-változások

(aktualizálva 2019 júliusában)

 

A vallási kegyhelyekről tájékoztató új táblatpusokról:

  1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ)
  2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A templomra és a vallásgyakorlásra rendelt helyre – a 2. számú függelék 20/a. ábra szerint – utaló tábla alapszíne barna. E tájékoztató tábla kiegészítő jelzőtáblájának felirata utalhat a vallási közösség nevére, az általa használt épület nevére és az általa végzett vallásos szertartások időpontjára.”

Templom Tabla
Vallási kegyhely tájékoztató tábla

 

Rendszámokról:

Mivel szinte gyakorlattá vált motorkerékpároknál a hátsó rendszámtábla megtörése vagy felhajtása, hogy a fotót vagy videót készítő ellenőrző készülékek felvételein olvashatatlan legyen a rendszám, és így azonosíthatatlan a jármű, a jogalkotó szigorította a rendszámhasználatot, amely minden járműkategóriát érint.

Az új szabályozás értelmében:

„A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] meglétét, állapotát – az adott körülmények között indokolt módon – ellenőrizni.

A hatósági jelzés(eke)t [rendszámtábla(áka)t] a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.”

A rendszámtábla egyébiránt a büntető törvénykönyv alapján egyedi azonosító jelnek minősül. Aki pedig egyedi azonosító jelet jogosulatlanul eltávolít vagy meghamisít bűncselekményt követ el és bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Tgk1
Vasúti átjárás szabályozása

A vasúti átjárok megközelítése esetében az eddig lakott területen belüli 30 km/h, míg lakott területen kívüli 40 km/h sebességhatár megszűnik, az áthaladáskor az adott útra érvényes sebességhatárt kell betartani azzal, hogy:

„A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.

A vasúti átjárón csak folyamatosan – megállás nélkül – legalább 5 km/óra átlagsebességgel szabad áthaladni.”

A vasúti átjáró előtt a vasúti átjáró biztosítási módját jelző veszélyt jelző táblával együtt elhelyezett sebességkorlátozás hatálya azonban a vasúti átjáró kezdetéig tart.

A módosítás az általános európai gyakorlathoz kapcsolódóan pontosítja és kiegészíti a motorkerékpár és a segédmotoros kerékpár meghatározását, bevezeti a mopedautó és a quad fogalmát. Az új rendelet minden forgalmi sáv használatát lehetővé teszi a motorkerékpárok számára a három- vagy többsávos utakon. Eddig ezekre a sávokra a balra bekanyarodás esetét kivéve csak személygépkocsik hajthattak rá. A kétkerekű motorkerékpárok és kétkerekű segédmotoros kerékpárok számára megengedi az autóbuszsáv használatát. A kétkerekű motorkerékpárok és a kétkerekű segédmotoros kerékpárok esetében – a megadott biztonsági feltételekkel – lehetővé vált az előre haladás az álló járművek mellett, között.

Az R. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára kettőnél több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. Az ilyen úttesten azonban a második forgalmi sávban – a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával – bármely gépjárművel szabad közlekedni; a harmadik és további (belső) forgalmi sávokra – a balra bekanyarodás esetét kivéve – ráhajtani csak személygépkocsival és motorkerékpárral szabad.”

A motorosok használhatják a buszsávotAz R. 36. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az autóbusz forgalmi sávban
b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül
be) a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár
közlekedhet.
Más jármű erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.”

Az R. 36. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a járműveknek útkereszteződésben, útszűkületekben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb forgalmi okból meg kell állniuk – előre sorolás céljából –, kétkerekű motorkerékpárral, illetve kétkerekű segédmotoros kerékpárral az álló járművek mellett, vagy azok között, kétkerekű kerékpárral az úttest szélén, az álló járművek mellett jobbról szabad előrehaladni, ha
a) az előrehaladáshoz elegendő hely áll rendelkezésre, és
b) az irányváltoztatási szándékot jelző járműveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák.”

Az R. 40. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.”

Az R. 48. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A zárt utastérrel (vezetőtérrel) nem rendelkező motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselni. Ilyen járművel csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a járművezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel.”

Motorkerékpárral a közúton

Az R. 54. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.

Az R. 1. számú függelék II. fejezet j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak]
„j) Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e járműkategóriába sorolt kétkerekű oldalkocsi nélküli, L4e járműkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkező jármű, továbbá a motoros tricikli.
k) Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e járműkategóriába sorolt háromkerekű és L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár.”

Az R. 1. számú függelék II. fejezet r) és r/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak]
„r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó.

Az R. 1. számú függelék II. fejezete a következő r/2. és r/3. ponttal egészül ki:
[A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak]
„r/2. Quad: a külön jogszabályban
– L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár vagy
– L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár,
amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.
r/3. Mopedautó: a külön jogszabályban L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterű, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.”

A közúti jelzőtáblák az észlelést elősegítő sárga vagy fényvisszaverő sárga háttéren is elhelyezhetők.

Tgk11
észlelést elősegítő sárga háttér

A „Sebességkorlátozás” jeltábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A tábla alatt elhelyezett hóesésre vagy esőzésre utaló kiegészítő jelzőtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt időjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítő tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott időszakra vagy bizonyos járműkategóriákra vonatkozik. Tgk12 Horz

Kiegészítő jelzések

nyitott kerékpársávot jelzőtábla és az úttesten felfestett fehér színű szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi.

Tgk15 Horz
Nyitott kerékpársáv

A nyitott kerékpársávot ha az egy irányban vagy egymással  szemben közlekedő járművek egymás mellett történő elhaladása szükségessé teszi más járművek is igénybe vehetik, az  irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett.

További szabályok:

  • a jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani,
  • a kerékpáros balra bekanyarodásra történő felkészülés céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszűnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja.

Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével.

Tgk17 Horz
Kerékpáros nyom

 

Tgk19
Kerékpáros felálló hely

Előretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyarodó kerékpárosok számára” a forgalomirányító fényjelző készülékkel szabályozott útkereszteződésben az út jobb szélén kijelölt kerékpáros nyomon  vagy a kerékpársávon oda érkező és balra bekanyarodó kétkerekű kerékpárok a megállás helyét jelölő vonalak közötti, kerékpárt mutató sárga színű útburkolati jellel megjelölt úttestre csak a járművek forgalmát irányító fényjelző készülék piros fényjelzésének időtartamában szabad – a besorolás általános szabályai szerint – a többi jármű elé besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni.

 

Gyermekszállítás”, a gyermekeket szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején és hátulján elhelyezett – legalább 40×40 cm méretű, fényt kibocsátó, megvilágított vagy fényvisszaverő – tábla az álló jármű környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Tilos a „Gyermekszállítás” táblával megjelölt autóbuszt kikerülni, valamint mellette a szembe jövő forgalomnak elhaladni, ha az párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úttesten áll és a gyermekek be- és kiszállását a vezető az autóbusz mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével jelzi.

 

 

Tgk21 Horz
Gyermekszállítás

Ha a járműveknek útkereszteződésben, útszűkületekben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb forgalmi okból meg kell állnia, – előre sorolás céljából – kétkerekű motorkerékpárral, illetve kétkerekű segédmotoros kerékpárral az álló járművek mellett, vagy azok között, kétkerekű kerékpárral az úttest szélén, az álló járművek mellett jobbról szabad előrehaladni, ha

– az előrehaladáshoz elegendő hely áll rendelkezésre, és

– az irányváltoztatási szándékot jelző járműveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák.

Azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni.

Tgk23
Gyalogosátkelő előrejelzés

 

A vezetőnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten

– villamos megállóhelynél levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között áthaladó gyalogosok,

– a menetrend szerint közlekedő járművek megállóhelyéről az úttestre lelépő gyalogosok, az autóbuszra felszálló és arról leszálló gyermekek, továbbá

– egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetően nem képes személyek biztonságának a megóvására.

Tgk24 Horz
Fokozott elővigyázatosság

 

A közúti forgalom ellenőrzése során

– a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezést;

– azt a járművet, amelyben a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezés üzemel

a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármű forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza.

Az a jármű, amelyben a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezés üzemel a járműforgalom elől elzárt területen, továbbá a közútnak azon a részén is elhelyezhető, ahol a járművek megállása vagy várakozása tilos.

Tgk26
Ellenőrzés

 

 

Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát.

Amennyiben a gépjármű kizárólag a megkülönböztető fényjelzést használja, akkor a gépjármű vezetője a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

Tgk49
Megkülönböztetett jelzésű jármű

Az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton kialakult forgalmi torlódás esetében – többek között – a megkülönböztető jelzést működtető árművek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében –

– a belső (bal szélső) forgalmi sávban közlekedőknek szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódni,

– az egyéb forgalmi sávokban közlekedőknek a forgalmi sávban a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni,

és – ha az így kialakuló „folyosóban” történő biztonságos elhaladás azt szükségessé teszi – a forgalmi sávokat kijelölő terelővonalak átlépésével kell haladni és megállni.

Tgk51
Közlekedési folyosó

 

Lakott területen belül a járművek vezetői kötelesek az elindulási szándékot jelző, menetrend szerint közlekedő autóbusznak, trolibusznak, az iskolabusznak és a gyermekeket szállító autóbusznak a megállóhelyről való elindulását (a jobb szélső forgalmi sávba való besorolását) – ha ez hirtelen fékezés nélkül megtehető – lassítással, szükség esetén megállással is lehetővé tenni. Az autóbusz, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, valamint a trolibusz vezetője azonban ilyen esetben is csak akkor indulhat el, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről.

Tgk53
Biztonságos kikerülés

 

A jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtáblán megjelölt távolságon belül – ha a közúti jelzésekből más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad közlekedni. A kiegészítő jelzőtábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás csak meghatározott időszakra érvényes.

Tgk54 Horz
Kiegészítő táblák

 

A kiemelt nemzeti emlékhelyen történő közlekedésre kormányrendelet e rendelet rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg.

Kiemelt nemzeti emlékhely az Országház és környéke.